สัตว์เดรัจฉานที่ถูกเรียกว่าพญานาค

หลังๆนี้กระแสพญานาคมาแรง

อะไรที่กำลังมาแรงมักจะถูกเบรคเสมอ

มีการชี้นำให้เห็นว่าพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน

จะไปเคารพนบไหว้สัตว์เดรัจฉานทำไม

แม้จะมีความเชื่อว่าพญานาคเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งซึ่งอยู่ในภูมิ-ภุมมานัง

แต่พญานาคก็ถูกจัดให้เป็นสัตว์เดรัจฉาน

ในพระไตรปิฎกมีการเรียกขานพญานาคว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานจริง

สัตว์เดรัจฉานคืออะไร ?

ในทางพุทธศานสนาเห็นว่าสัตว์เดรัจฉานเป็น ๑ ในอบายภูมิ ๔ ซึ่งเป็นภูมิกำเนิดของผู้ประกอบอกุศลกรรม

แม้ผู้เสวยภพภูมิมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐ หากประกอบอกุศลกรรมบาปชั่ว เมื่อตายไปจากภูมิสัตว์ประเสริฐแล้ว ย่อมไปเกิดเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในอบายภูมิ ๔

อบายภูมิ แปลว่า ปราศจากความเจริญ

อบายภูมิ ๔ ประกอบด้วย นรก,เปรต,อสุรกาย และ สัตว์เดรัจฉาน

ใครไม่อยากตกนรก หรือไม่อยากไปเกิดเป็นเปรตผีปีศาจอสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน ก็อย่าทำบาปชั่ว อันประกอบด้วยอกุศลกรรม ๑๐ เป็นพื้น

มีตำราจำแนกสัตว์เดรัจฉานไว้ ๔จำพวก
๑ อปทติรัจฉาน สัตว์ไม่มีขาไม่มีเท้า เช่น งู ไส้เดือน
๒ ทวิปทติรัจฉาน สัตว์มี 2 ขา เช่น ไก่ นก
๓ จตุปทติรัจฉาน สัตว์มี 4 ขา เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย หมู หมา
๔ พหุปทติรัจฉาน สัตว์มีมากกว่า 4 ขา เช่น แมงมุม แมงสาป ตะขาบ กิ้งกือ

สัตว์เดรัจฉานทั่วไป มีสัญญา ๔ (อาจเรียกว่าสัญชาตญาณ)
๑ กามสัญญา รู้จักเสพกาม
๒ โคจรสัญญา รู้จักกินและนอน
๓ มรณสัญญา รู้จักกลัวตาย

เว้นแต่สัตว์เดรัจฉานที่เป็นพระโพธิสัตว์จะมี “ธัมมสัญญา” อยู่ด้วย

ธัมมสัญญา คือ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี , รู้จักการทำความดี , รู้จักบำเพ็ญสั่งสมบารมี ฯ

กล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าทรงเคยเสวยชาติเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นกระต่าย เป็นพญานาค ฯลฯ
นั่นหมายความว่าพระพุทธองค์ก็ทรงเคยประกอบอกุศลกรรม
จึงต้องเสวยชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานฝ่ายพระโพธิสัตว์

หลวงปู่มั่นบอกว่าองค์ท่านเองเคยเกิดเป็นไก่เป็นหมาอยู่หลายชาติ

เชื่อว่าทุกๆคนก่อนจะมาเกิดเป็นคนในชาตินี้ ล้วนแล้วเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ในชาติใดชาติหนึ่งมาก่อนแล้วทั้งนั้น

หลวงปู่ตื้อมาแปลกกว่าใคร
เพราะท่านเห็นว่าสัตว์เดรัจฉานบางชนิดดีกว่าสัตว์ประเสริฐเป็นอันมาก
“มงคลหมา มงคลหมู” เป็นพยานของความเห็นนั้น

แต่หลวงปู่ตื้อไม่ได้บอกให้คนกราบไหว้หมาหมู

แม้หมูหมาจะดีวิเศษกว่าคนแค่ไหน ก็ยังคงเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานอยู่ร่ำไป

สัตว์เดรัจฉาน ประกอบด้วย ๒ คำ

สัตว์ คือ สิงที่มีชีวิตทั้งหลายอยู่ในโลก
เดรัจฉาน คือ ลักษณาการเคลื่อนที่ไปในแนวขวางหรือขนานกับพื้นโลก
และหมายถึงขวางทางไปพระนิพพานด้่วย

สัตว์ที่เป็นเดรัจฉานไม่สามารถไปพระนิพพานได้

สิ่งใดก็ตามที่เป็นเดรัจฉานนั้นไปพระนิพพานไม่ได้ทั้งสิ้น

กระทั่งวิชาความรู้ที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ศึกษาเรียนรู้บรรลุธรรมไปพระนิพพานยังถูกเรียกว่าเดรัจฉานวิชา

 

 

DSC03123

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน