จิตก่อนตาย

วิธีตกกระไดพลอยกระโจน
โดย…พระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

เรื่องจิตก่อนตายนั้น สำคัญมาก
หากเวลาดับจิต หากจิต”ดี” ก็ได้ไปที่ “ดีๆ”
หากจิต “หมอง” จิต “ร้าย” ก็จะไปสู่ “อบายภพ” ที่ร้อนร้ายในทันใด….

ซึ่งจิตก่อนตายนี้ เป็นของไม่แน่นอน บังคับไม่ได้ แล้วแต่วาระหรือกรรมจะพาให้เป็นไป….

ด้วยเหตุนี้…. บางคน แม้เคยทำบุญมามากต่อมาก
แต่ตายไปกลับไปตกนรกหน้าตาเฉย เพราะ”จิตหมอง”ก่อนตายก็มี
บางคน แม้ชั่วแสนชั่ว แต่ตายไป กลับไปอยู่บนสวรรค์อย่างเหลือเชื่อ
เพราะเกิด”จิตใส”ตอนดับจิต ก็เคยมีตัวอย่างมาแล้ว….
กรณีทั้งสองแบบ ล้วนมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฏกมาแล้วทั้งสิ้น

แต่… สำหรับคนที่เคย”ฝึกจิต”มาก่อน
วินาทีที่รู้ตัวว่า อย่างไรเสียจะต้องตายหรือดับจิตลงไปแน่ๆ
หาก”ทำเป็น” ก็อาจพลิกจิตยกขึ้นสู่ภูมิสูง ไปสู่”สุคติ”หรือ”อริยะ”
ไป”สุคติภพ”หรือ”อริยภูมิ”สถานเดียวเลยก็ได้!!!

สำหรับวิธีตกกระไดพลอยกระโจน (สู่สุคติภพหรืออริยภูมิ)
ของพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม สุรินทร์ ก็คือ…

ปล่อยวางทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบัน
อยู่กับความไม่มีไม่เป็น
ว่าง สว่าง บริสุทธิ์
หยุดการปรุงแต่ง
หยุดการแสวงหา
หยุดกิริยาจิต
ไม่มีอะไรเลย
ไม่ยึดถืออะไรสักอย่าง
พระอริยเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอก
จิตไม่หวั่นไหว จิตไม่กระเพื่อม
มีสติอย่างสมบูรณ์เป็น วิหารธรรม
มีสติอย่างสมบูรณ์ เป็นเครื่องอยู่

วิธีทำ

หยุดคิด อย่าส่งจิตออกนอก
มีสติอย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องอยู่
แต่เรื่องของการ”พลิกจิต” ช่วงสุดท้ายนี้ หลวงปู่ดูลย์ท่านว่า
บุคคลนั้นๆต้องเคย”ฝึก”มาก่อน จึงจะทำได้จริง พอดี

cr : Supani Sundarasardula

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน