พระฤษีสิงหล

 

เกี่ยวกับ  พระฤษีสิงหล  มีตัวตนและเรื่องราวปรากฏอยู่ในตำนานพระฤษีดังนี้ :

ภพภูมิของ พระฤๅษีสิงหล เป็นเทวดาที่ชอบปฏิบัติธรรมกรรมฐาน โดยมีพรหมวิหารธรรมเป็นภูมิจิตประการหนึ่ง องค์ท่านเป็นพระฤษีที่สิ้นแล้วซึ่งความยินดีในสรรพสิ่งอันเป็นสมบัตินอกกาย  มุ่งมั่นบำเพ็ญตบะทางจิตแก่กล้าอยู่ในป่าดงดิบแห่งเทือกเขาหิมาลัย

อุปเท่ห์ : อันผู้ใดปรารถนาสร้างบารมีบำเพ็ญเพียรสมาธิฌานแล้วไซร้ จงได้อธิษฐานบอกกล่าวขอความสำเร็จจากฤษีสิงหลเถิดจะเกิดผลเผล็ดเสร็จสมประสงค์ทุกรายไป

กำเนิดรูปหล่อ พระฤษีสิงหล  ก็ด้วยดำริของคณะศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ ดร. ฐปน ชื่นบาล
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำนวยการจัดสร้าง เพื่อหาทุนจัดตั้งกองทุนเสบียงบุญ และ หาทุนจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์ขนาดบูชา เพื่อมอบให้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จำนวนการจัดสร้างพระฤาษีสิงหลสุทธิ :

๑/ เนื้อสัตตโลหะรมดำ ๑๐๐๐ องค์
– มอบให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ๕๐๐ องค์
– มอบให้พยุงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ ๑๐๐ องค์
– มอบให้อำพล เจน ๔๐๐ องค์

รูปหล่อพระฤาษีสิงหลที่หล่อด้วยเนื้อสัตตโลหะนี้  เบื้องต้นช่างหล่อทำออกมาแล้วปรากฏว่าผิวไม่ค่อยสวย จึงส่งพระฤษีเนื้อสัตตโลหะทั้งหมดให้ช่างทำผิวช่วยทำผิวใหม่ให้สวยขึ้น ช่างทำผิวเข้าใจผิด นำไปรมดำ จึงกลายเป็นพระฤษีเนื้อสัตตโลหะรมดำ

 

๒/ เนื้อพิเศษ(สัตตโลหะ+ปลอกลูกปืน) ๖๙ องค์
– มอบให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ๓๐ องค์
– มอบให้อำพล เจน ๓๙ องค์

การอธิษฐานจิตปลุกเสกพระฤษีสิงหลโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณ ๑๙ รูป :

๑/ หลวงปู่สุพรรณ กนโก
วัดซำตาโตง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
อธิษฐานจิตปลุกเสกเวลา ๑๔.๑๙ – ๑๔.๓๓ น. (๑๔ ตค ๖๔)

 

๒/ หลวงปู่ หนูอินทร์ กิตติสาโร
วัดป่าพุทธมงคล กาฬสินธุ์
อธิษฐานจิตปลุกเสกเวลา 10.11 น. – 10.21 น.
(17 ตุลาคม 2564)

 

๓/ หลวงปู่บุญตา ถาวโร วัดป่าสิริจันโท
อธิษฐานจิตปลุกเสกเวลา 10.11 น. – 10.15 น.
18 ตุลาคม 2564

 

๔/ เจ้าคุณพระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตตมะปัญโญ)
วัดชินวรารามวรวิหาร บางขะแยง ปทุมธานี
อธิษฐานจิตปลุกเสก เวลา 11.45 น. ถึง 11.54น. ( 20 ตุลาคม 46 )

 

๕/ พระครูปืน วัดลาดชะโด อ.ผักไห่ อยุธยา
อธิษฐานจิตปลุกเสกหน้าองค์พ่อแก่ลาดชะโด
23 ตุลาคม 2564
เวลา 14.29 น. – 14.54 น.

 

๖/ หลวงปู่ปั่น จันทาโภ
วัดเนินมหาเชษฐ อ.สามชุก สุพรรณบุรี (หลานแท้ๆ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่)
อธิษฐานจิตปลุกเสก เวลา 14.20 น. – 14.30 น. (2/11/21)

 

๗/ หลวงพ่อสมศักดิ์ ปาสาทิโก
วัดการเปรียญ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
อธิษฐานจิตปลุกเสกเวลา 17.14 น. – 17.23 น. (๒พย๖๔)

 

๘/ หลวงพ่อวิชัย เขมิโย
วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
อธิษฐานจิตปลุกเสก
เวลา 18.16 น. – 18.18 น. (9 พฤศจิกายน 2564)

 

๙/ หลวงปู่ ลี ถาวโร
วัดป่าหนองทับเรือ พิษณุโลก
อธิษฐานจิตวาระแรก เวลา 11.17 น. 10 พ.ย. 64
อฐิษธานจิตปลุกเสกวาระที่ ๒ เวลา 13.55 น. (15 มค. 65)

 

๑๐/ หลวงปู่ใหญ่ กมโล
วัดเขาพนมคีรีเขต อ.วังทอง พิษณโลก
อฐิษธานจิตปลุกเสกวาระแรกเวลา 12.48 น. (10 พ.ย. 64)
อฐิษธานจิตปลุกเสกวาระที่ ๒ เวลา 15.35 น. (15 มค. 65)

 

๑๑/ ลพ.วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม เชียงราย, ลพ.สมบัติ อินทวังโส วัดป่าท่าทราย สมุทรสาคร, ลพ.โสภณ วัดบึงลัฏฐิวัน อยุธยา,ลป.บุญจันทร์ จันทวโร วัดถ้ำผาผึ้ง เชียงใหม่ (ศิษย์ ลป.แหวน )
ร่วมกันอธิษฐานจิตปลุกเสก เวลา 17:39 (4 ธ.ค. 2021)

 

๑๒/ หลวงตา สมหมาย อัตตมโน
วัดป่าสันติกาวาส อุดรธานี
อธิษฐานจิตปลุกเสก เวลา12:25 (5 ธ.ค. 2021)

 

๑๓/ หลวงปู่บุญ ปริปุณณสีโล วัดปอแดง ปักธงชัย โคราช
อธิษฐานจิตปลุกเสกเวลาเย็น ๑๑ ธค.๖๔

 

๑๔/หลวงปู่สุข ยโสธโร
วัดแสนสุขสันติธรรม หนองบุญมาก โคราช
อธิษฐานจิตปลุกเสกเวลาบ่าย ๑๒ ธค.๖๔

 

๑๕/ หลวงปู่มงคล สัจจาสโภ
เขาดาร์สปวง กาบเชิง สุรินทร์
อธิษฐานจิตปลุกเสก ๑๓ ธค. – ๑๗ ธค.๖๔

 

๑๖/ หลวงปู่สมบูรณ์ ขันติโก
สำนักสงฆ์สุขสมบูรณ์ โขงเจียม อุบลฯ
อธิษฐานจิตปลุกเสก เวลา ๑๔.๒๗ (๑๙ ธค.๖๔)

 

๑๗/ หลวงปู่ขุน อนุตตโร
วัดใหม่ทองสว่าง บ้านก่อ อุบลฯ
อธิษฐานจิตปลุกเสก เวลา ๑๓.๑๑ น. ( ๒๐ ธค.๖๕ )

 

๑๘/ หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง คัมภีโร
วัดทุ่งปูน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
อธิษฐานจิตปลุกเสกเวลา 10.33 น. (13 มค.2565 )

 

๑๙/ ครูบาดวงจันทร์ เขมรโต
วัดมะกับตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อธิษฐานจิตปลุกเสกเวลา 16.05 – 16.22 น. (13 มี.ค. 2565)

 

ชนวนมวลสาร :

ชนวนมวลสารหลักจากพระแก้วช่วยไทย และ รูปหล่อหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ของสภาบุญ

1/ ชนวนมวลสารพระแก้วช่วยไทย ประกอบด้วย :

ชนวน108 อาจารย์+เนื้อหลวงพ่อมงคลบพิตร อยุธยา ของ อ.อนันต์ สวัสดิสวนีย์
ชนวนพระกริ่งปวเรศวัดบวรนิเวศ ปี2530
ชนวนเงินลอยน้ำของอาจารย์เวทย์
ชนวนทองหล่อพระประธานอุโบสถวัดหนองป่าพงของหลวงพ่อชา
ชนวนจากแหวนนาคารุ่นแรกมีทองคำผสมในเนื้อ
ชนวนกริ่งแปดรอบหลวงปู่หงษ์ สุสานทุ่งมน นวะแก่ทองคำ
ชนวนหล่อพระเจ้าชัยวรมันขนาดตั้งบูชานำฤกษ์ของหลวงปู่หงษ์ สุสานทุ่งมน ผสมทองคำ 27 บาท
ชนวนพระกริ่งเก่าไม่ทราบรุ่นสายศิษย์วัดประดู่ฉิมพลี
ชนวนพระกริ่ง 20 จังหวัด
ชนวนของ ออด อยุธยา ตะกรุด 108 ทุกยุค+กำไลสัมฤทธิ์สมัยขอม หลอมรวมกันมาเป็นแท่งเรียบร้อย
ชนวนของ ดร.ไมตรี บุญสูง ครั้งหล่อพระประธานวัดป่าโมก และวัดในเตา อธิษฐานจิตโดยคณาจารย์สายใต้ รวมทั้งกริชสำฤทธิ์เก่าและชนวนเก่าที่ ดร.ไมตรี สะสมไว้
รายละเอียดของชนวน :
แผ่นจารพ่อท่านนวล วัดใสหล้า
แผ่นจารพ่อท่านช่วง วัดควนปันตาราม พัทลุง สายเขาอ้อ
แผ่นจารพ่อท่านเอียด วัดโคกแย้ม
แผ่นจาร+ตะกรุดนารายณ์พลิกแผ่นดิน พ่อท่านเขียว
แผ่นจารพ่อท่านท้วมวัดศรีสุวรรณ
ชนวนเหรียญเก่าคณาจารย์สายภาคใต้น้ำหนักรวมกันหลายโล
ชนวน 108 ตะกรุดทุกยุค
ตะกรุดหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย
ตะกรุดวัดประสาทบุญาวาสปี2500
ตะกรุดหลวงพ่อเกษม เขมโก
ตะกรุดหัวใจพุทธคาถา(19จังหวัด)
ตะกรุดหลวงปู่ท่อน จ.เลย
ตะกรุดหลวงปู่ดู่ วัดสะแก
ตะกรุดหลวงปู่ทองสา
แผ่นจาร+ตะกรุด ปู่ซาสุด ดอนสำโฮง
ตะกรุดพระอาจารย์บุนจอน กิดติยาโน ดอนขะเหมา
ตะกรุดพระอาจานคำพัก พรมมะหาไซ หลัก(กม.)24
ตะกรุดทองคำ เงิน นาก พระอาจารย์ สะหว่าง สุทัมโม วัดหลัก 33 เมืองปากช่อง แขวงจำปาสัก
ตะกรุด ลป. หา สุภโร
ตะกรุด ลป ฤทธิ์ รัตนโชโต สุรินทร์
ตะกรุด ลพ คูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่
ตะกรุดปืนแตก ลป คำบุ คุตตจิตโต อุบลฯ
ตะกรุดลูกปืนหลวงพ่อมหาสิงห์
ตะกรุด ลพ เพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน
ตะกรุดโสฬสมงคล
ตะกรุดนวภาสิทธิ์
ตะกรุดมงกุฏพระพุทธเจ้า
ตะกรุดมะหาระงับ
ตะกรุดมหาจักรพรรดิ
ตะกรุดพุทธทำนาย
ตะกรุดพระอาจารย์นอง วัดทรายขาว
ตะกรุดพ่อท่านทอง วัดสำเภาเชย
ตะกรุดนารายณ์แปลงรูปของพระอาจารย์นองวัดทรายขาว
เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่แสง ญาณวโร รุ่นแสงธรรมเนื้อพิเศษ ผสมทองคำ 27 บาท จำนวน 14 เหรียญ
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หงษ์ สุสานทุ่งมน
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สด.พระสังฆราช องที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย
เหรียญพระพุทธรูปทองคำ วัดไตรมิตร กทม .
เหรียญพระพุทธชินราช +รูปเหมือน หลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
เหรียญ ลป แหวน สุจินโน วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
เหรียญ ลป. สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงดาว เชียงใหม่
เหรียญ ลป. แว่น ธมปาโล วัดถ้ำพระสบาย
เหรียญพระสิวะลี + เหรียญ ลป. วัน อุตตโม)
เหรียญ ลป. จันทร์โสม กิตติกาโร วัดป่านาสีดา
เหรียญหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วป.โสตถิผล
เหรียญ ลป ผ่าน ปัญญาปทีโป
เหรียญ ลป สุภา กันตสีโล
เหรียญ ลป. เกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง
เหรียญ ลป. แพ วัดพิกุลทอง
เหรียญ ลป. ลี กุสลธโร ภูผาแดง หลายรุ่น
เหรียญโชคดี ลป. ดี วัดพระรูป
เหรียญ ลป. คูบาสร้อย ขันติสาโร
เหรียญ ลพ. คล้อย ฐานธัมโม วัดถ้ำเขาเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เหรียญ หลวงพ่อเดช เตชะจิตโต วัดสังฆมงคล
เหรียญ ลพ. รวย วัดท่าเรือ
เหรียญ ลพ. เพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน
เหรียญ ลพ. ยิด วัดหนองจอก
เหรียญชนะสิบทิศ ลป คำบุ คุดตะจิดโต อุบลฯ
เหรียญ ลพ เจ็ดกษัตริย์ หลังพระเศรษฐีนวโกฐ
เหรียญรุ่นต่างๆสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
เหรียญรุ่นต่างๆ วัดพุทธมงคล จ.นครสวรรค์
เหรียญพระประจำวันเกิด วัดสุทัศน์ กทม.
เหรียญ ลพ. พิมลสีลาจารย์ วัดลาดปลาดุก
เหรียญพระราหู เงินขวัญถุง ลป พรหมา เขมจาโร วัดสวนหินผานางคอย อุบลฯ
เหรียญ ลป. ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
เหรียญเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เหรียญพระสยามเทวาธิราช นิตยสารศักดิ์สิทธิ์สร้าง
ห่วงเหรียญพระกริ่งสิทัตโถ สมเด็จพระสังฆราช อยู่ วัดสระเกศ กทม.
ห่วงเหรียญ 100 ปี ลป ทวด อจ. ทิม วัดช้างไห้
ห่วงเหรียญ แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ มุกดาหาร
ห่วงเหรียญ ลป. ปะไพ สุภโร อุดรธานี
รูปหล่อพระสังกัจจายน์ ลป. เกตุ วัดเกาะหลัก
รูปหล่อพระสิวลี ครูบา บุญชุ่ม ญาณสํวโร
เหรียญกษาปน์ เช่น เหรียญ ร.5 หลังพระสยามเทวธิราช เหรียญอินโดจีน เงินพุดด้วง เงินแท่งสยาม เงินโสฬสสยาม ร.4 ฯลฯ ,เงินลาด(ของอาณาจักรล้านช้าง),วัตถุโบราณอื่นๆ
แหวนพิรอด ลพ. เจริญ ฐานยุตโต อุดรธานี
แผ่นจารหลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล
แผ่นจารตะกรุด ๑๐๘ ของอาจารย์ปู่ซาสุด โซทิกาน ดอนสำโฮง สปป.ลาว
แผ่นฮู้จารพระถังซัมจั๋ง,พระอาจารย์ตั๊กม้อ และปฐมภิกษุณีจิงเจียนแห่งแผ่นดินจีน
แผ่นจารมือหลวงปู่อ่อน วัดลุมพินี
ตะกรุดหลวงปู่ทองสุข สุทธิจิตโต
เศษทองหล่อหลวงพ่อโสธร
เศษทองหล่อพระพุทโธคลัง วัดโคกหม้อ
ชนวนนวะโลหะ หลวงปู่พิศดู ธัมมจารี
ชนวนเหรียญพระกีสนาคอุปคุต พ่อท่านผอม
ตะกรุดพระครูอุทัย อุทโย วัดวิหารสูง
ตะกรุดหลวงพ่อหวล วัดพิกุล
ตะกรุดนวภาสิทธิ ครูบาข่าย ญาณเมธี วัดหมูนิ้ง
ตะกรุดหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ตะกรุดหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
ตะกรุดหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
ตะกรุดสาริกาอาจารย์ประสูติ
ตะกรุดหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน
ตะกรุดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดท่าเรือ
เหรียญพระครูทัน นะพามีฟอง สปป.ลาว
เหรียญหลวงปู่บุนมี กิดติธัมมาวโน วัดลาวพุดทะวง สปป.ลาว
เหรียญหลวงปู่เปลี้น วัดชอนสารเดช
เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
เหรียญหลวงพ่อฤษีลิงดำ วัดท่าซุง
เหรียญกษาปน์อินโดจีน
เงินฮางโบราณ
พระโคนสมอห้อยพระบาท ( ชินเงิน )

ผงพระวัดพุทธมงคล นครสวรรค์ ปี 2510 ผ่านการอธิษฐานจิตและปลุกเสกโดยคณาจารย์สายหลวงปู่มั่นดังนี้ :

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
พระอาจารย์วัน อุตตโม
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หลวงปู่โชติ คุณสมฺปนฺโน
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ( สวดลักขี )

ผงพระสองสมเด็จ ปี 2538 ประกอบด้วย :

ใบลานลงอักขระ 999 แผ่น โดยคณาจารย์ทั่วประเทศ ณ ห้วงเวลานั้น
ว่าน 108
ข้าวก้นบาตร หลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง
ก้นยาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม
ก้นยาและยาเส้นหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
ข้าวสารเทวดาครูบาธรรมชัย
เส้นเกษาหลวงปู่สิม
แป้งเสกหลวงปู่บุดดา
น้ำมันงาและผงวิเศษครูบาสุรินทร์ วัดศรีเตี้ย
ฯลฯ

ผงพระสองสมเด็จทั้งหมดนี้ได้รับการอธิษฐานจิตและปลุกเสกโดยพระอาจารย์องค์สำคัญแห่งยุคปี ๓๐ เช่น :

ครูบาเจ้า เกษม เขมโก
หลวงปู่คร่ำ ยโสธรา
หลวงปู่แพ เขมังกโร
หลวงพ่ออุตตมะ อุตตโม
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
พ่อท่านนอง ธัมภูโต วัดทรายขาว
หลวงปู่หยอด ชินวังโส
หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ
หลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ
หลวงปู่คำ วัดหนองแก
หลวงปู่ทองเบิ้ม วัดวังยาว
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงปู่เกตุ วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน
หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ
หลวงพ่อลำไย วัดทุ่งลาดหญ้า
หลวงปู่ร่วง วัดศาลาโพธิ์
หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง
หลวงปู่เมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา
หลวงพ่อศรีเงิน วัดดอนศาลา
หลวงพ่อกลั่น วัดเขาอ้อ
พ่อท่านแดง วัดควนนางพิมพ์
หลวงพ่อคล้อยวัดภูเขาทอง
หลวงปู่ดี วัดพระรูป
ฯลฯ
—-
ผงพระสมเด็จรุ่นแรกวัดแก่งตอย ได้รับการอธิษฐานจิตและปลุกเสกโดย :
หลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ วัดธาตุมหาชัย
หลวงปู่กิ ธัมมุตฺตโม วัดป่าสนามชัย
ญาท่านสวน ฉันทโร วัดนาอุดม
ฯลฯ
—-
ผงวิเศษผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยคณาจารย์ยุคปี ๑๐ เช่น :
หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง
หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่สาม วัดไตรวิเวก
หลวงปู่ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่บาง วัดหนองพลับ
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม
พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์
หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน
หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม
หลวงพ่อหอม วัดซากหมาก
หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส
หลวงพ่อทบ วัดชนแดน
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน
หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง
หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน
หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู
หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ
หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ
หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร
หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง
หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
ครูบาวัง วัดบ้านเด่น
หลวงพ่อปี้ วัดลานหอย
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน
หลวงพ่อผัน วัดราษฏร์เจริญ
หลวงพ่อเชน วัดสิงห์
หลวงพ่อ คร้าม วัดกุ่มหัก
ฯลฯ

ธุลีดินอิฐศิลาอโรคยาศาลา :

พระธาตุเชิงชุม
ปราสาทตาเมือน
ปราสาทจอมพระ
ปราสาทโต๊ะโม๊ะ (จำปาสัก ลาว)
ปราสาทธาตุนางพญา
ปราสาทสระกำแพงน้อย
ปราสาทบ้านช่างปี่
ปราสาทบ้านเบญจ์
ปราสาทปรางค์กู่
ปราสาททองหลาง
ปราสาทตาเมือนธม
ปราสาทสมอ(ทามจาน)

—-

ผงหลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพฯ (ผงโสฬสมหาพรหม ของพระครูสีทัตต์ สุวรรณมาโจ ชุดที่นำมาสร้างพระนางพญาหลวงปู่จันทร์)

—-

ผงของครูบาอาจารย์ทั่วไปทั้งที่รวบรวมเองและผู้มีจิตศรัทธามอบให้ เช่น :
ผงหลวงพ่อชา สุภัทโธ
ผงหลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม
ผงหลวงพ่ออุตตมะ
ผงฤษีไม้จันทร์หอม (อ.อนันต์ มอบให้)
ผงอิทธิเจเขียนลบ ๘๔๐๐๐ ครั้งของหลวงปู่พรหมา เขมจาโร
ก้นยาสูบ อ.ปู่ซาสุด
ชานหมากหลวงปู่ทูล ขิปปปัญโญ
ชานหมากหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ชานหมากหลวงปู่บุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล
ชานหมากหลวงปู่ทิม วัดพระขาว
ปูนเสกคุณแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม
ทรายทองคุณแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม
ผงพระ ๓ อริยสงฆ์ (มีส่วนผสม ๑๓๘ อย่าง เช่น สรีระหลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุนนาก)
ผงพระนางพญาทิพย์สุวรรณรุ่นแรก
ผงพุทธคุณหลวงปู่ดู่วัดสะแก
ข้าวก้นบาตรหลวงปู่สุภา กันตสีโล
ข้าวก้นบาตรหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
ข้าวก้นบาตรหลวงปู่เปลี้ย วัดชอนสารเดช
ไม้กุฏิหลวงพ่อกบ วัดเขาสาลิกา
ดินจากสถานที่เข้าฌานของพระกกุสันโท,พระกัสสปะและพระพุทธเจ้า
ผงไม้จันท์หอมพระเมรุมาศพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
ผงขุยนาคราชพระสายหลวงปู่มั่นแถบริมน้ำโขงมอบให้ (ผ่านการตรวจโดยหลวงพ่อชื่น วัดตาอี กับ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี ได้ความตรงกัน)
ผงหลวงปู่ชื่น วัดตาอี ๑พันยันต์
ผงหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง
ผงสายเสด็จปู่ท้าวมหาพรหมาธาดา
ผงปถมัง อ.ชุม ไชยคีรี
ผงหลวงพ่อสละ วัดประดู่
ผงญาท่านสวน วัดนาอุดม
ผงตะไปพระกริ่งวัดสุทัศน์
ผงเจ้าน้ำเงินพ่อท่านเอียด วัดเขาอ้อ
ผงตะไบตะปูสังขะวานรวัดพระแก้ว และ วัดสุทัศน์
ผงยอดบายศรีหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี
ผงชันเพชร (อ.อนันต์ มอบให้)
ผงธูปโบสถ์พรามหณ์ เสาชิงช้า
ผงไก่ฟ้าพญาเลี้ยง หลวงปู่สรวง วรสุทโธ
ผงตะไบชนวนหล่อพระประธานของ ดร.ไมตรี บุญสูง
ผงตะไบพระกศปมหาฤษีรุ่นแรก หลวงปู่ทองสา
แป้งเสกหลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข
ผงพระธาตุพนม
ทรายเสกหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
ทรายเสกหลวงปู่เปลี้ย วัดชอนสารเดช
ทรายเสกหลวงปู่ทิม วัดพระขาว
พระว่านจำปาสักแตกหัก
ผงแร่เกาะล้านของหลวงปู่อ่อน วัดลุมพินี
ผงแร่บางไผ่สายวัดโมลี (จำผู้ที่มอบให้มาไม่ได้)
ดินกากยายักษ์
ผงไม่จันท์หอมหลวงพ่ออุตตมะ
ผงนิลกาฬหลวงพ่ออุตตมะ
ผงพระสมเด็จรุ่นแรกหลวงปู่พรหมา ปี ๒๕๓๔
ผงพระฤษีรุ่น ๒ (ฤษีเล็ก)หลวงปู่พรหมา ปี ๒๕๓๕
ผงพระฤษีรุ่น ๓ (ฤษีกลาง)หลวงปู่พรหมา ปี ๒๕๓๕ (มีเกษาหลวงปู่ผสมอยู่ด้วยค่อนข้างเยอะ)
ผงชานหมากหลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี (มีเกษาผสมอยู่ด้วย)
ผงเจ้าคุณอุบาลีสิริจันโทวัดบรมนิวาส
ผงหลวงปู่แหวนชุดที่นำมาสร้างรูปเหมือนนหน้าตัก ๒ นิ้ว ถวายสมเด็จพระสังฆราชเจริญ
ผงปถมัง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
ผงพระชำรุดแตกหักหลวงปู่คำพันธ์
ผงว่านหลวงปู่แพงตา เขมิโย
ปฐวีธาตุหลวงปู่แสง ญาณวโร
ผงพระพุทธนิรามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๔๓
ผงพระแก้วมรกต พิธี ๒๕ ศตวรรษ (พศ.๒๕๐๐)
ผงสาลิกาทิพย์สุวรรณ
ผงหลวงปู่ทอง วัดสามปลื้ม
ลูกอมมหากัณห์ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม
ฯลฯ

——–

2/ ชนวนมวลสารรูปหล่อหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ทั้งโลหะและผง ประอบด้วย:

แผ่นจารลายมือของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ชานหมากของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
เหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ชนวนหล่อพระรูปเหมือนของพระเจ้าชัยวรมัน ที่๗ (ว่าที่ รต.วิชระ ดาวัลย์ มอบให้)
ต้นชนวนหล่อพระแก้วช่วยไทย
ทรายเงินทรายทอง(ทรายเสก)หลวงปู่หงษ์
ผ้าห่มหลวงพ่อพุทธเมตตา เจดีย์พุทธคยา อินเดีย(ไปเอาด้วยตัวเอง
ใบโพธิ์ จากพุทธคยา(ไปเอาเอง)
ผงธูป จากคันธกุฏี เจาคิชกูชอินเดีย
ดินสังเวชสถาน4
แป้งเสกหลวงปู่บุดดา ถาวโร
แป้งเสกหลวงปู่ลุน วัดโพนแพง ขอนแก่น
ผงจักพรรดิ์หลวงตาม้า
ผงมวลสารหลวงพ่อรวยวัดตะโก(ได้มาจากโรงงานสร้างพระ)
ผงมวลสารหลวงพ่อกวย (โรงงานทำพระ)
ปัฐวีธาตุหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง
ผงเกษร108หลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์รัตนาราม
จีวรหลวงปู่เปลื้อง วัดลาดยาว อายุ108ปี
ดินกากยายักษ์ หลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ
พระแตกหัก หลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค รุ่นอายุยืน
สีผึ้งงอก หลวงปู่หงษ์
ฝาตลับสีผึ้ง
ผงว่าน 108 จากพิธีต่างๆ มากกว่า100พิธี
ผงเกษร 108 จากพิธีต่างๆมากกว่า100พิธี
ผงยันต์เกาะเพชร พระอาจารย์สมนึก วัดหรงบล นครศรีธรรมราช
ตระกรุดลป.หงษ์/ผ้ายันต์ลป.หงษ์/เกษาลป.หงษ์
แผ่นจารหลายครูบาอาจารย์ หลวงพ่อปั่น วัดเนินมหาเชษฐ์ สืบสายจากพ่อมุ่ยวัดดอนไร่,หลวงพ่อพยุง วัดโป่งแดง สายหลวงพ่อมุ่ย, หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว อยุธยา,
หลวงปู่แม้น วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นเจริญสุข(ปืนแตก)
เหรียญหลวงปู่หนู ติสโส พระบรมธาตุไชยา สุราษฏร์ธานี
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
เหรียญพระวิษณุกรรม ไหว้ครู ครอบครู เพาะช่าง
แผ่นยันต์ปั๊มหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์
ผงเกราะเพชร อ.สมนึก วัดหรงบล
ปฐวีธาตุ หลวงอุ้น วัดตาลกง
ผงธูปกุฏิพระพุทธเจ้า อินเดีย
ผงมวลสารพระหลวงพ่อกวย
ผงจักรพรรดิหลวงตาม้า
ผงมวลสารหลวงพ่อรวย วัดตะโก
เหรียญหลวงปู่โฉม โภคทรัพย์
เหรียญหลวงปู่ทวด เศรษฐีธรรม
เหรียญพระอาจารย์สุริยัณ
เหรียญหลวงปู่บุญส่ง
เหรียญแม่พระธรณี กันภัยพิบัติ
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ โพธิจิตต
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ย้อนยุค
ตะกรุดหลวงพ่อทวีทถ้ำจักรพรรดิ์ จงแพร่
ตะกรุดหลวงปู่บุญธรรม จ.ปทุมธานี
ตะกรุด อ.เต็ก วัดสรโกฏิ นนทบุรี
ตะกรุดยันต์เกราะเพชร
ตะกรุดเกษาครูบาสมจิตต์ วัดสะแล่ง จ.แพร่
ตะกรุดพระอาจารย์โบรี วัดสว่างโสภณ จ.สุรินทร์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ฉลองอายุ ๙๐ ปี
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระบาทดอนเรื่อง พม่า
เหรียญหลวงพ่อประสิทธิ์ วัดป่าหมู้ใหม่
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดฝั่งหมื่น
เหรียญเต่าหลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน
เหรียญขวัญถุงหลวงปู่เกลี้ยง ยวัดโนนแกด
เหรียญอาจารย์หนู วัดทุ่งแหลม อายุ ๘๙ ปี
เหรียญพระครูอตุลวุฒิกร (พิน)
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นชนะศึก และ รุ่นโชคดี มีสุข
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดหัวเด่น
เหรียญ ร๘ หลังครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปี้
เหรียญเสมาหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน ปี ๒๕๓๕
เหรียญเสด็จยกฉัตร วัดทุ่งลานนา ปี ๒๕๒๐
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวร ฉลองอายุ ๙๐ ชันษา
เหรียญพระครูโสภณสาธุการ
เหรียญราหู วัดแสงแก้วโพธิญาณ
ตะกรุดหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
เหรียญสลึง ร.๙ และร.๑๐ คละกัน
เหรียญหลวงพ่อธรรมรังษี ปี๒๕๔๐
เหรียญหลวงพ่อคง พุทธสร หลวงพ่อคูณปลุกเสก
แผ่นจารและเหรียญพระของหลวงพ่อสิริ วัดตาล ,เหรียญกลม ลป.สุข ลพ.โอภาสี กรมหลวงชุมพร หลังพระอิศวร พระพรหม ปี ๒๕๓๔ แลพพระผงอุปคุต พระสิวลี พระปิดตา
พระผงรูปพระพิฆเณศและพระผงหลวงพ่อทวดหลายสำนัก ๖ องค์
เหรียญสตางค์รู ชนิด ๑ สตางค์ และ ๑๐ สตางค์ จำนวน ๑๐ เหรียญ
แผ่นยันต์เกราะเพชร
แผ่นยันต์มหาบุรุษ
เหรียญ ร .๕ วัดสุทัศน์ฯ ปี ๒๕๓๗
เหรียญพระพิฆเณศ กรมศิลปากร ปี ๒๕๔๗
เหรียญลื้อทงปิง
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์
เหรียญพระพิฆเณศ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
เหรียญเจ้ารพะยาบดินทรเดชา
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ลพ.สมชาย วัดโพรงอากาศ
เหรียญกรมหลวงชุมพรมูลนิธิส่งเสริมศาลกรมหลวงชุมพร นครสวรรค์
ตะกรุดปลอกลูกปืน + ตะกรุดตะกั่วไม่ทราบที่
เหรียญ phrakru sophon thamacharn เสาร์ 5 ปี 2516 รุ่น 25 ประเทศ
เหรียญ ร.๕ วัดไผ่ล้อม
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดบ่พุ จันทบุรี
รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริสุข
เหรียญท่านพ่อดอกไม้ วัดบางกะไชย จันทบุรี
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดโคกหม้อ
ต้นชนวนหล่อพระกริ่ง สิรินธโร รุ่นแรก ของพระครูสิทธิธรรมธร (หลวงพ่อสุ่ม สิรินธโร ) วัดหนองหว้า นครราชสีมา
สายสิญจน์หลวงพ่อเกษม เขมโก
แผ่นจารเนื้อเงินพระคาถาพุทธทำนาย เสกพร้อมกับ พระกริ่ง 19 จังหวัดซึ่งได้รับความเมตตาจากคณาจารย์ผู้มีบารมีธรรมปลุกเสกเดี่ยวจำนวน 40 รูป ดังนี้ :
หลวงปู่คำแดง ฐานะทัตโต วัดคัมภีราวาส บ้านนาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ญาท่านเกษม อตฺถทาโป วัดเกษมสำราญ ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่อ่อง ฐิตธัมโม (พระครูสถิตธรรมมงคล) วัดสิงหาญ บ้านสะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่โทน วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต จ.อำนาจเจริญ
หลวงปู่แสง ญาณวโร วัดป่านาเกิ้งญาณวโร บ้านนาเกิ้ง ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
หลวงพ่อสุวรรณ (พระครูธรรมโชติรัตน์) วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร
หลวงปู่อ้ม (ลป.นิพนธ์ สุเมโธ) วัดกู่สุนทรารามบ้านสนาม ต.เสือโก๊ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
หลวงปู่สิงห์ คมฺภีโร (พระครูศิริสุขวัฒน์ คมฺภีโร) วัดศรีสุข ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
พระอาจารย์ธานินทร์ อรตฺทโร (หลานหลวงปู่สิงห์) วัดศรีสุข ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หลวงปู่โส กัสโป วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
หลวงปู่บู๊ วัดสวรรค์คงคาราม บ้านวังแคน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
หลวงปู่ทองหนัก ขันติฐะโร วัดป่าศิลามหาธาตุ บ้านโนนดู่ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หลวงปู่บุญมา วัดถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
หลวงปู่จื่อ (พระครูสุวิมลภาวนาคุณ) วัดเขาตาเงาะอุดมพร อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
หลวงปู่หนูอินทร์(พระราชศีลโสภิต) วัดป่าพุทธมงคล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
หลวงปู่สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล (พระครูสีลสาราภรณ์) วัดป่าสักดาราม บ้านท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
พระอาจารย์บุญอุ้ม อาภัสสโร (พระครูไพศาลธรรมมงคล) วัดป่าโนนแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
หลวงปู่เร็ว วัดหนองโน อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ วัดศรีสว่างมงคล (วังมน) บ้านวังมน ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่คำบุ คุตตฺจิตโต วัดกุดชมพู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
หลวงพ่อมหาประดิษฐ์ อุตฺตโม วัดทุ่งเกษม ต.สีไคล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่เกลี้ยง เตชธมฺโม (พระครูโกวิทพัฒโนดม) วัดศรีธาตุ บ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี (สุสานทุ่งมน) จ.สุรินทร์
หลวงปู่เหลือง ฉันทาคะโม (พระราชปัญญาวิสารัท) วัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
หลวงปู่ผาด (พระครูวิบูลย์ ปัญญาวัฒน์) วัดบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
หลวงพ่อนิยม กมโร วัดแจ้งนอก อ.เมือง จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต (พระครูพิพัฒนวิทยาคม) วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกองเพล จ.หนองบัวลำภู
หลวงปู่ต๋อง อุตตธัมโม วัดถ้ำน้ำทิพย์ ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
หลวงปู่คำพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง จ.เลย
หลวงปู่ขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย
หลวงปู่ทองสา ฐิตเปโม วัดป่าจิตตวิทยาราม บ้านนาเจริญ ต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
หลวงพ่อทองพูน สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมป์ (ภูกระแต) อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
พระอาจารย์สัมพันธ์ ปภัสสโร วัดป่าดอนประดู่มงคลทิพย์ บ้านโคกสะอาด ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
หลวงปู่ห้วย (เจ้าคุณจรัส เขมจารี) วัดประชารังสรรค์ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
หลวงปู่บุญรอด (พระปู่บุญรอด) วัดกุดคูณ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
พระปิดตาฐิตวัฑฒโน วัดมณีชลขัณฑ์
พระสมเด็จหลวงพ่อผล วัดเชิงหวาย
พระของขวัญ ลป.ปัน วัดแม่ยะ
พระสมเด็จ หลวงพ่อเกษม เขมโก
เหรียญหลวงพ่อยิด พญาสิงหราช วัดหนองจอก
พระลีลาหลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง
สะเก็ดดาว หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงษ์
แหวนลูกศิษย์สายหลวงปู่ชื่นวัดตาอี จัดสร้าง
เหรียญหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ แปดริ้ว
เหรียญรุ่นเบญจลาภเรืองยศ สาธุเจ้าต้นบุญ ติกขปัญโญ สกลนคร
พระผงเจ้าสัว วัดแสงธรรมบุราราม บางปู
พระผงหลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม
พระผงรูปพระนอน วัดสามวิหาร อยุธยา
พระผงจตุคามรามเทพ พล ต.ต.ขุนพันธ็รักษ์ราชเดช วัดศาลาไพ นครศรีธรรมราช
ประคำหลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง
พระผงหลวงพ่อโต วัดหลักสี่
ตะกรุดใบลานพระมหาสุรศักดิ์
เหรียญหลวงปู่ทวดปาฏิหารย์ นะเมติ
รูปหล่อหลวงพ่อทบ วัดช้างเผืก
พระผงสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อสุริยัณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี
ต้นชนวนรูปหล่อหลวงพ่อกวย วัดหนองเฒ่า สุโขทัย
แผ่นจารใหญ่ หลวงพ่อเกษม วัดเกษมสำราญ
ตะกรุดทองเหลืองดอกยาวจารมือหลวงปู่บุญ วัดบ้านหมากมี่
ผงพระสมเด็จแหวกม่านที่ชำรุดเป็นผง หลวงปู่เร็ว ฉันทโก วัดหนองโน
คำหมากหลวงปู่สิงห์โต จิตตธัมโม สำนักสงฆ์วัดป่าทรงธรรม
ดาวเจ้าทรัพย์ หลวงพ่อสมหมาย
เหรียญเทพยินดีหลวงปู่สวน ฉันทโร
เหรียญหลวงปู่สรวง
เทียนไขที่หลวงปู่สรวงเคยใช้จุด
แผ่นดวงวัดป่าใหญ่ จารึกชื่อนามสกุล
ประคำไม่ทราบอาจารย์
ทองล้นเบ้าหฃ่อพระพุทธรูป
ตะกรุด+เหรียญพระครูอุดมปัญญากร(บุญนาค) วัดภูกระแต
พระสมเด็จไม่ทราบวัด
ปลัดขิกไม้กัลปังหา
เหรียญหลวงปู่ฝั้น ละขันธ์ ปี ๒๕๒๐ และ เหรียญกลมเล็กปี ๒๕๒๑
เสือหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
พระผงหลวงพ่อวัดไร่ขิง
เหรียญหลวงพ่อทีปังกร วัดสุขวัฒนาราม นครปฐม
พระสมเด็จวัดลาดหญ้าไทร
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง
เหรียญหลวงพ่อมา วัดทุ่งน้อย
เหรียญหลวงพ่อโต วัดโพธิ์ประทับช้าง
เหรียญพระรูป ร.๕ บ้านเทพพรหมประทาน
นางกวักศิลป์ขะแมร์ไม่ทราบที่
เหรียญดอกจิกหลวงพ่อเก๋ วัดปากน้ำ ปี ๒๕๒๕
เหรียญหลวงพ่อแคล้ว วัดวง สุพรรณบุรี
เหรียญหลวงพ่อโต วัดโพธิ์แตงใต้ (หลวงพ่อสด)
เหรียญพระร่วงโรตนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ ปี ๒๕๕๖
ทรายเสกหลวงปู่ทิม วัดพระขาว
รูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อปรง วัดธรรมเจดีย์ สิงห์บุรี ปี 2533
รูปหล่อ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นั่งเสือ ออกวัดหนองหมูใต้ ปี 36
รูปหล่อพระราชสังวรญาณ(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำ
รูปหล่อรุ่นแรกครูบากลิ่นกู้ วัดข่วงเปาชัย ลำปาง
พระผงสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงปู่บุญตา วัดคลองเกตุ รุ่นสร้างโรงพยาบาล
พระผงรูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก ๒๕๔๑
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ รุ่นพิเศษ
พระสมเด็จสุคโตพิมพ์ซุ้มลึก (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อผง ปี2517
พระผงสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อทวีศักดิ์
เหรียญหลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ ฉลองอายุ ๘๐ ปี
เหรียญกลมหลวงปู่หล้า วัดป่าตึง เชียงใหม่
เหรียญหลวงพ่อพา วัดโพธิทอง ท่าตูม สุรินทร์
เหรียญหลวงพ่อเจ๊ก วัดระนาม ๒๕๓๖
เหรียญพระอาจารย์สุพจน์ วัดศรีทรงธรรม นครสวรรค์ ๒๕๓๗
เหรียญหลวงปู่ฟัก วัดเขาวงพระจันทร์ ๒๕๔๙
เหรียญพระราชวินยาภรณ์ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ๒๕๒๐
เหรียญหลวงปู่โทน วัดบูรพา อุบลราชธานี ๒๕๒๙
1เหรียญหลวงพ่อม่น ธมฺมจิณโณ วัดเนินตามาก จ.ชลบุรี ๒๕๒๕
เหรียญหลวงปู่ม่วง วัดบ้านทวน กาญจนบุรี ๒๕๔๑
เหรียญหลวงปู่คง วัดตะคร้อ ๒๕๔๓
เหรียญหลวงพ่อวิสุทธิ์ วัดอัมพวันคีรี สครสวรรค์ ๒๕๒๑
เหรียญหลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ ลพบุรี ๒๕๓๗
เหรียญหลวงปู่เปลื้อง วัดลาดยาว นครสวรรค์ ๒๕๔๐
เหรียญหลวงปู่มัง วัดเทพกุญชร ๒๕๓๕
เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อม่น ธมฺมจิณโณ วัดเนินตามาก จ.ชลบุรี ๒๕๓๗
เหรียญรุ่นพระคุณพระ หลวงพ่อม่น ธมฺมจิณโณ วัดเนินตามาก จ.ชลบุรี ๒๕๔๐
เหรียญหลวงพ่อชำนาญ รุ่นงานกวนข้าวทิพย์
เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นปิดทองลูกนิมิต วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ ๒๕๑๔
เหรียญหลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำปล่อง บล็อคกษาปน์
เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก สตล. ลำปาง ๒๕๓๕
เหรียญพระอาจารย์บุญมา วัดหนองบัวแดง ชัยภูมิ
เหรียญพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อบุญมี วัดโพธิสัมพันธ์ ชลบุรี ๒๕๑๘
เหรียญหลวงพ่อบัวกัน สิริธโร รุ่นสายฟ้า วัดป่าสว่างพิมพ์ธรรม อุบลราชธานี ๒๕๔๗
เหรียญหลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกะเฌอ ๒๕๓๗
เหรียญหลวงปู่จันทา ถาวโร หลังรูปเหมือนหลวงปุ่ขาว อนายโย
เหรียญหลวงพ่อปิ๋ว วัดใหม่วิเวกวนาราม นครราชสีมา
เหรียญหลวงปู่ผล วัดพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร รุ่นอายุ ๙๐ พรรษา
เหรียญหลวงพ่อพระอาจารย์วัง ฐิตสาโร วัดศรีวิชัย นครพนม ๒๕๒๐
เหรียญหลวงพ่อชม ยโสธโร ท่าตูม ศรีมหาโพธ์ ปราจีนบุรี
เหรียญหลวงพ่อพระวิมลธรรมภาณ วัดดวงแข รุ่น๑ ๒๕๑๘
เหรียญหลวงปู่มั่น ทัตโต ๑๐๓ ปี นาจะหลวย อุบลราชธานี
เหรียญหลวงพ่อสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ๒๕๓๔
เหรียญหลวงพ่อครูบาสุรินทร์ วัดหลวงศรีเตี้ย ลำพูน
เหรียญฉลองกรึง ๒๐๐ ปีหลวงปู่ แก้ว เกสาโร ๒๕๒๖
เหรียญหลวงปู่ มา ญาณวโร ๘๘ หลังเศรษฐีนวโกฏิ
เหรียญหลวงพ่อปัญญาวชิโร วัดป่าโนนแท่น มหาสารคาม ๒๕๓๗
หรียญหลวงพ่อจันทร์ดี เกสาโร วัดเพลงวิปัสสนา รุ่น๑ ๒๕๑๗
เหรียญหลวงปู่ธรรมรังสี ๒๕๔๓
เหรียญหลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ ท่าเรือ อยุธยา ๒๕๔๙
เหรียญหลวงพ่อจันทร์ จันทธัมโมวัดพระศรีอริยเมตตายาราม ๒๕๒๗
เหรียญหลวงพ่อทวด หลังรูปเหมือนหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน ๒๕๐๘
เหรียญท่านพ่อเขียน ต.พลวง อ.มะขาม จ.ตันทบุรี ๒๕๒๒
เหรียญหลวงปู่มหาเนียม วัดเจริญสมณกิจ จ.ภูเก็ต ๒๕๔๗
เหรียญ ๓ หลวงปู่ (ศรีจันทร์,ชอบ,คำดี)รุ่นแรก วัดประชานิมิตร จ.เลย ๒๕๒๐
ลิงลมหลวงปู่ขุ้ย วัดซับตะเคียน
ตะกรุดคอหมา หลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน
ตะกรุดลูกปืนหุ้มผงไม่ทราบที่
ตะกรุดดินหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
เหรียญหล่อพระพรหมไม่ทราบที่
เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ หลวงพ่อสุพจน์ จันทูปโม วัดศรีทรงธรรม นครสวรรค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม ชลบุรี ๒๕๔๕
เหรียญหลวงพ่อทวดไม่ทราบวัด
เหรียญพระนเรศวรเพชรกลับ
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๕๓๕
ปรกใบมะขามรุ่นแรก ส.กันตสีโล
ปรกใบมะขามหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณค้ำสร้างกุฏิวัดบ้านหาญ นครราชสีมา
รูปหล่อหลวงพ่อคูณ
เหรียญหลวงพ่อขาว วัดเขายายเที่ยงเหนือ ๒๕๓๗
เหรียญวัดนครอินทร์ นนทบุรี ๒๕๓๙
เหรียญของขวัญหลวงปู่นาค ฐานนาโค
เหรียญวัดพนัญเชิงกรุงเก่า
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดไทรม้าใต้ ๒๕๓๑
เหรียญแปดเซียน มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง หลวงพ่อคูณเสก
รูปหล่อหลวงพ่อโสธร
เหรียญที่ระลึกสมเด็จโต สรพงศ์ ชาตรี ๒๕๔๕ฟ
เหรียญ ๕๕ ปี บ.ยนตรกิจ วัดพรหมวิหาร เชียงราย ๒๕๔๗
เหรียญสุริยฉาย รุ่นมงคลเสาร์ ๕
พระผงสองสมเด็จ ศักดิ์สิทธิ์ จัดสร้าง
แผ่นทองแดง/ยาเส้น /พริกไท พ่อท่านผอม ถาวโร วัดไทรขาม
แท่งทำน้ำมนต์พิมพ์ใหญ่/เล็ก หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง
สายสิญจน์/พระผง หลวงพ่อสิริ วัดตาล
ทรายเสกหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ตะกรุดสายคาดเอวครูบาอาจารย์ในพื้นที่สุรินทร์หรือบุรีรัมย์
ผงลูกนิมิต วัดเกตุประภา ปทุมธานี
ผงพระแตกหักวัดใหม่อมตรส หลวงบำรุง,พระมหาเทียม
ผงครูบาแบ่ง โคราช
ผงหลวงพ่อทวด วัดประสาทบุญญาวาส
ผงกระเบื้องหลังคาโบสถ์ วัดระฆังโฆษิตาราม ปี ๒๕๓๖
ผงธูปในกระถาง สมัยหลวงปู่ดู่ ยังมีชีวิต
ผงหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
ผงธูปในกระถาง หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม
ผงพระธาตุจอมกิตติ พระธาตุดอยตุง
ใบชาในโลงศพหลวงพ่อลำใย วัดสะแก อยุธยา
ผงถ่านทับหลัง เกิดจากการเผาสังขารหลวงพ่อลำใย วัดสะแก
ก้านชนวนทองเหลืองหล่อพระพุทธองค์ดำและพระอุตตระเถระ
ลวดทองแดง เสกโดย อ.ปุ่น วัดใหม่กระทุ่มลับ หนองจอก กทม.
ต้นชนวนนำเข้าพิธีวัดพระปรางค์ ของหมอฟอร์ด ดนัย โอวัฒนาพานิช
ชนวนตะกรุดหล่อดวงแก้วสารพัดนึก อาจารย์ปู่ซาสุด ดอนสำโฮง สปป.ลาว
เหรียญสารพัดวัดสารพัดอาจารย์ทั้งไทย-ลาว ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เหรียญ (พิมพ์ทุกรายการไม่ไหว)
ชนวนนวะโลหะรวมสาย ลป. พิศดู, ชนวนพระกริ่งขวานฟ้า ลป ทองพูล สิริกาโม, ชนวนพระชัยวัฒน์สำนักกุญแจไสยศาสตร์ อจ ณัฐเดช, ชนวนนวะโลหะพระกริ่งมหาจักรพรรดิ 2546 พระพี่นางเธอฯวัดพระแก้ว
ตะกรุดจารมือของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม ๒ ดอก
แผ่นจารพระครูสมุห์อวยพร วัดดอนยายหอม
ผงกัมมัฏฐาน อังคารธาตุ สายกัมมัฏฐาน
ผงพระแตกหักสารพัดวัด
พระผงพุทธนรสีห์ หลวงพ่อปู่ วัดชนะสงคราม
พระผงหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
เหรียญพระครูภัทรกิจโกศล วัดพุทไธสวรรย์
เหรียญวัดลำกระดาน
ลูกอมหลวงพ่ออุตตมะ
พระกริ่งหลวงพ่อโสธร
พระนางพญากรุวัดใหญ่ ๒๕๑๕
รูปหล่อพระสิวลี
พระอุปคุตเนื้อผง วัดป่าดาราภิรมย์ ๕๓
หนุมานไม่ทราบวัด
พระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์ ราชบุรี
เหรียญหลวงปู่สุข พระอาจารย์มานิต วัดตึก
เหรียญไต้ฮงกง
พระศุภรัตน์(หลวงเตี่ย) วัดบุดดา สิงห์บุรี
บ่วงนาคบาศ วัดป่าศรีสำราญ
พระผงรูปเหมือนสมเด็จโต วัดระฆังฯ ๒๕๓๖
พระผงมหาเศรษฐี วัดนางนอง กทม.
พระผงเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ
พระผงหลวงพ่อเพชรธรรมกาย วัดพลมานีย์
พระผงหลวงพ่อเปิ่น ขี่เสือ วัดบางพระ
พระผงขุนแผนสุมิตโต
พระผงหลวงพาอโอภาสี วัดหลวงพ่อโอภาสี ๒๕๕๐
พระรอดผง วัดพระพุทธบาทสี่รอย
พระผงเจ้าสัวรัตนมงคล ๒๕๔๗
พระผงสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
พระนาคปรก ทรงเสด็จพระราชดำเนิน สธ วัดจันเสน
แหวนปลอกมีดไตรสรณคมน์ เนื้อนวโลหะมหาชนวนล้วน สร้างโดยศิษย์หลวงปู่พิศดู และศิษย์หลวงปู่เล็ก วัดทำนบ ครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง อธิฐานจิต
เหรียญพระครูนิเวฐปัญญาภรณ์ วัดกกกร้าว นครสวรรค์
เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ วัดพระบรมธาตุ หลัง 12 ราศี รุ่นเฮงเฮง รวยรวย ปี 49 จ.นครศรีธรรมราช
เหรียญโรงเจ โพธิธรรม ฮกเข่ง
เหรียญพระเจ้าแสนแซ่ รุ่น ๑ วัดป่าสักหลวง เชียงราย
เหรียญหลวงพ่อสีแก้ว วัดไทรใหญ่ สงขลา
เหรียญรูปหลวงปู่คะนอง วัดวังสีทอง สระแก้ว
รูปหล่อพระเจ้าทันใจ รุ่นแรก พระธาตุดอยคำ
รูปหล่อหลวงพ่อขาว วัดลาดกระบัง วัด3 เนื้อเงิน
เหรียญชูชก พระอาจารย์แดง วัดป้อมรามัญ พระนครศรีอยุธยา
เหรียญสมเด็จโต หลังพระนารายณ์บารมี
เหรียญพระแก้วมรกต พิธีเปิดธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ๒๕๒๕ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปลุกเสก
เหรียญพระนิรันตรายเจริญยศ มปร.วัดราชประดิษฐ์อนุสรณ์ครบ 108 ปี 26 พ.ย. 2515
เหรียญพ่อปู่กรับใหญ่
เหรียญพระพุทธเมตตา หลังแม่พระโพสพ
เหรียญพรหม หลวงปู่นอง วัดวังสีทอง สระแก้ว
เหรียญหยินหยาง
เหรียญพระครูสีลาภิรัตน์ (หมี) วัดพระธาตุพนม
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดถ้ำใหญ่คูหาสวรรค์ ลพบุรี
เหรียญหลวงปู่แร่ วัดเชิดสำราญ ๒๕๓๖
เหรียญพระครูธรรมสรคุณ (ท่านพ่อเขียน) วัดกระทิง ๕๗
เหรียญราหู ไม่ทราบที่
เหรียญหลวงพ่อทันใจ รุ่นมหาเศรษฐี วัดพระบรมธาตุ ตาก
รูปหล่อหลวงเงิน วัดบางคลาน
เหรียญร.๕ ช้างสามเศียร รศ. ๑๒๗
พระผงหลวงพ่อพล วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น) สุพรรณบุรี
ลูกสะกด
เหรียญปัญจพรหม หลวงพ่อนพวรรณ วัดเสนานิมิต
เหรียญหลวงพ่อสิบชาติ วัดกลางคลองตะเคียน อยุธยา ๒๕๔๘
พระผงนางพญามหาเศรศฐี วัดพิชัยสงคราม
พระขุนแผนหลังลายผ้า ไม่ทราบวัด
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อมาลัย วัดบางหญ้าแพรก สมุทรสาคร
ชานหมากหลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้
พระผงสมเด็จ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัดพระพุทธชินราช ๒๕๓๖
พระรอดผงรุ่นแรก วัดพระพุทธบาทสี่รอย
พระผงท้าวธนบดี คุ้มทรัพย์ สาลิกาป้อนเหยื่อ
รูปหล่อไต้ฮงกง ไม่ทราบสำนัก
แหวนหัวเสือของหลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน
พระยอดธง โฆสปัญโญ รุ่นแรก ๒๕๓๙
เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นเมตตา ๒๑
รูปเหมือนใบโพธิเล็กหลวงปู่ดู่ วัดสะแก
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ นั่งหลังเต่า
เหรียญพระอิศวรอวตารภาคดุ (บรมครูเทพอสูรพระพิราพ) หลวงพ่อปุ่น ธัมมปาโล วัดป่าบ้านสังข์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญหลวงปู่เชิญ วัดโคกทอง รุ่นสมความปรารถนา
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณมหาเศรษฐี ๙ บารมี
เหรียญหลวงปู่เกลี้ยง วัดโนนแกด หลังท้าวเวสสุวรรณ ๒๕๖๒
เหรียญพระราชพรหมญาณ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ลำพูน
เหรียญโต๊ะหมู่หลวงพ่อกาหลงเขี้ยวแก้ว วัดเขาแหลม
เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นเสตุวารี
เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นมหากุศล
เหรียญหลวงปู่เชิญ วัดโคกทอง รุ่นไพรีพินาศ
เหรียญหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง รุ่นอายุครบ ๗ รอบ พิมพ์หลวงพ่อปานขี่ไก่
พระหูยานวัดโคกหม้อ
พระกริ่งใหญ่ไม่ทราบที่
เหรียญหลวงปู่ชม วัดสามัคคี หนองคาย ๒๕๕๕
เหรียญปฐมนาม วัดสะพานสูง ๒๕๕๙
เหรียญพระอาจารย์วสันต์ วัดป่าหนองหัวหมู
เหรียญหลวงพ่อทวด วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ลำพูน
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดนาควิสัย(หนองตะแบก) พิจิตร
หนุมานมหาเดช ๓๐ ทัศ หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส อยุธยา
เหรียญเสมา หลวงปู่สิงห์ทอง วัดพรสวรรค์ เลิงนกทา ยโสธร
แผ่นจารและตะกรุด อ.ทิน ชุดสร้างห้องน้ำ วัดชายนา ๒๕๕๗
ตะกรุดโทนคาดเอวและผ้ายันต์หลวงพ่อพริ้ง วัดดบสถ์ โก่งธนู
พระกริ่งตะพุนทอง ท่านพ่ออาด วัดตะพุนทอง ระยอง
พระผงหลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล
ลูกองงาปิดทองลูกนิมิต วัดบรมราชากาญจนาภิเษก
ลูกอมหลวงพ่อตัด วัดชายนา
พระปิดตาเนื้อผง
ชูชกเนื้อผงเจ้าแม่กวนอิมเนื้อผง
เหรียญใบพอ หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร
พระกริ่งมเหศักดิ์ หลวงปู่สรวง วรสุทโธ ออกวัดใหม่มเหศักดิ์ ร้อยเอ็ด
ปลอกตะกรุดมหาระงับน้อยและปลอกตะกรุดสามกษักตริย์เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อเหลือ วัดขอนชะโงก
แหวนพิฆเนศกระดูกช้าง ครูบาทิว อริยวังโส
จีวรขอด หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติการาม อยุธยา
พระผงหลวงพ่อโสธร
พระชัยวัฒน์นาคปรก
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นสร้างโบสถ์ วัดป่าเจริญธรรม ๒๕๑๗
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข ๒๕๓๖
พระขุนแผนเนื้อผงไม่ทราบที่
พระปิดตา เนื้อชานหมาก หลังยันต์ อุ หลวงปู่อ่อนสา 2534
พระผงใบโพธิ์ ไม่ทราบที่
พระกริ่ง สุขสมปรารถนา หลวงปู่อ่อนสา ๒๕๓๙
พระผงพุทธชินราชหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
เหรียญหลวงปู่ผาง
เหรียญหลวงปู่เปลี้ย วัดชอนสารเดช รุ่นปืนแตก
ลิงฮาหลวงปู่เปลี้ย วัดชอนสารเดช ไม่ทราบรุ่น
เหรียญพระพุทธวัดใหม่เสนานิคม
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นลายเซ็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์สร้าง
เหรียญพระแก้วมรกต ฉลองวัดพระแก้ว ๒๕๒๕
เหรียญพระพุทธบุษยรัตน์ วัดมหาธาตุ ยโสธร
เหรียญพระพุทธมงคล นครนายก ๒๕๑๒
เหรียญหลวงปู่คำพอง ติสโส
เหรียญหลวงปู่ลือ วัดป่านาทามวนาวาส มุกดาหาร ๔๑
แหนบหลวงพ่อทรงไชย วัดพุทธมงคล นครสวรรค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ๒๕๓๕
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
เหรียญหลวงปู่มา สำนักสันติวิเวก ร้อยเอ็ด
เหรียญหลวงปู่พระสนั่น รักขิตสีโล
เหรียญหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดดอนธาตุ ๒๕๔๖
เหรียญหลวงปู่วิริยังค์ ฉลองมหาเจดีย์ ๒๕๓๖
เหรียญอุตตมะ วัดช่างเหล็ก บางไทร อยุธยา
เหรียญหลวงปู่แว่น วัดป่าสุทธาวาส
เหรียญหลวงพ่อพุธ รุ่นพิเศษ วัดป่าสาละวัน ๒๕๓๗
พระผงรุ่นบูรพาจารย์ วัดป่าสาละวัน ๒๕๓๗
เหรียญหลวงปู่คำ อายุ ๑๑๐ ปี วัดคำแก้ว ยโสธร ๒๕๒๑
เหรียญหลวงปู่ชอบ หลังภปร. พิมพ์เล็ก ๒๕๒๕
เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิจิตร
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่กูด วัดป่าศิลาอาสน์ ยโยธร
เหรียญหลวงปู่บุดดา ถาวโร รุ่น ๔ ๒๕๒๐
ตะกรุดรูปถ่ายหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอ
ข้าวสารไม่ทราบอาจารย์
เหรียญหลวงปู่พรหมา ราหูอมพระอาทิตย์ + ผ้ายันต์ราหู ๒๕๓๘
เหรียญหลวงปู่เรือง อาภัสสโร เขาสามยอด ลพบุรี ๒๕๕๓
พระเกษตะกั่วหลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง

ฯ ล ฯ

หมายเหตุ : เดิมชื่อฤษีอินทนะ แต่หลวงปู่มงคล สัจจาสโภ ทักท้วงว่าไม่ได้ชื่อว่า”อินทนะ” แต่ชื่อว่า”สิงหล” คณะผู้สร้างจึงพร้อมใจเปลี่ยนชื่อเป็น”พระฤษีสิงหล”ตามการทักท้วงของหลวงปู่มงคล

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน