สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯสอนให้รู้จักหัดตาย

“..ปราชญ์ทางพุทธศาสนาทั้งหลาย

สอนให้หัดตายก่อนถึงเวลาตายจริง
ท่านสอนให้หัดตายไว้เสมอ
อย่างน้อยวันละครั้ง
ครั้งละ ๕ นาที ๑๐ นาที เป็นอย่างน้อย..”

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน