หลวงปู่ดูลย์อธิบายเรื่องของวัตถุมงคล

เป็นความจริงว่าครูบาอาจารย์สายกัมมัฏฐานส่วนใหญ่ไม่นิยมยินดีให้มีการสร้างวัตถุมงคล

แต่ก็มีหลายท่านอนุญาตให้มีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาก็ด้วยเมตตาอนุโลมแก่สานุศิษย์

หลวงปู่ดูลย์ก็เช่นเดียวกัน ในส่วนของวัตถุมงคลนั้นท่านได้บอกว่า หลายคนยังเข้าไม่ถึงธรรม วัตถุมงคลก็มีส่วนช่วยให้เข้าถึงธรรมได้ง่าย เพราะเป็นสิ่งสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจอย่างหนึ่ง และเป็นการรักษากำลังใจให้แก่ผู้มาขอสร้าง ซึ่งท่านก็อนุโลมให้

มีผู้ถามหลวงปู่ดูลย์ว่า : วัตถุมงคลมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ ?

หลวงปู่ตอบว่า : ท่านทั้งหลายที่สนใจในการบำเพ็ญภาวนาก็ให้บำเพ็ญภาวนาไป ไม่ต้องไปห่วง ไม่ต้องไปสนใจ ในวัตถุมงคล ซึ่งเป็นของนอกกายเหล่านั้น แต่สำหรับผู้ที่มีจิตใจเพลิดเพลินอยู่ ยังยินดีในการเกิด แก่ เจ็บตาย ในวัฏสงสาร ยังไม่สามารถหันมาสู่การปฏิบัติธรรมได้ ก็ให้อาศัยวัตถุนอกกายนั้น เป็นวัตถุมงคล เป็นที่พึ่งไปก่อน อย่าไปตำหนิติเตียนอะไรเขาเลย ครั้นเขาเหล่านั้นประสพเหตุเพทภัย มีอันตรายเกิดขึ้นแก่ตน จะเกิดการแคล้วคลาดด้วยคุณของพระศรีรัตนตรัยก็ดี หรือด้วยเหตุบังเอิญก็ดี ก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในภายหลัง ซึ่งก็จะเป็นเหตุให้เจริญงอกงามในทางที่ถูกต้องต่อไปได้นั่นเอง

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน