หลวงปู่ดูลย์อธิบายเรื่องของวัตถุมงคล

เป็นความจริงว่าครูบาอาจารย์สายกัมมัฏฐานส่วนใหญ่ไม่นิยมยินดีให้มีการสร้างวัตถุมงคล แต่ก็มีหลายท่านอนุญาตให้มีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาก็ด้วยเมตตาอนุโลมแก่สานุศิษย์ หลวงปู่ดูลย์ก็เช่นเดียวกัน ในส่วนของวัตถุมงคลนั้นท่านได้บอกว่า หลายคนยังเข้าไม่ถึงธรรม วัตถุมงคลก็มีส่วนช่วยให้เข้าถึงธรรมได้ง่าย เพราะเป็นสิ่งสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจอย่างหนึ่ง และเป็นการรักษากำลังใจให้แก่ผู้มาขอสร้าง ซึ่งท่านก็อนุโลมให้

แชร์ :
Read more