คือครู

เราก็ศิษย์มีครู..หนึ่งบ้าง ครูเรือจ้างเรือแจวเรือเอี่ยมจุ๊น ล้วนเป็นครูชูช่วยอำนวยคุณ มีบุญคุณหนุนนำทุกลำเรือ จะเปรียบครูเป็นอะไรก็เท่านั้น ไม่สำคัญเท่ารสเค็มเต็มเม็ดเกลือ วิชาครูสอนฝากมีมากเหลือ ไม่เคยเจือจางจืดชืดสักวัน ถึงเวลาจำเป็น – จะได้ใช้ ครูสอนไว้อย่างไรจำให้มั่น วิชาครูมีไว้ใช้ห้ำหั่น ฟาดฟัน – อุปสรรค -จนได้ชัย เราก็ศิษย์มีครูผู้ศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิประสิทธิ์เสกทุกสมัย ไม่เคยหวั่นพรั่นพรึงซึ่งสิ่งใด

แชร์ :
Read more

ภิกษุ

“..ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา ภิกษุเถระก็จักเป็นผู้มักมาก มีความประพฤติย่อหย่อน เป็นหัวหน้าในความล่วงละเมิด ทอดธุระในความสงัด จักไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ ประชาชนรุ่นหลังก็จักถือเอาภิกษุเหล่านี้เป็นเยียงอย่าง เพราะเหตุดังนี้แล การลบล้างวินัยย่อมมีการลบล้างธรรม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยในอนาคตข้อที่5 นี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในกาลบัดนี้ แต่จักบังเกิดในการต่อไป ภัยข้ออันนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ไว้ ครั้นแล้วพึงพยายาม เพื่อละภัยนั้น..”

แชร์ :
Read more

มนต์กลัวเมีย

เพราะช้ำชอกยอกอกชกตีหัว จึงเอาตัวตัวตนกรายมาส่ายหน้า ด้วยงุนงงสงสัยหลายมาตรา เพราะเสียท่าสตรีมีเวทย์มนต์ จึงกรานถามอาจารย์ใหญ่พระฤษี ศิษย์เสียทีผู้หญิงยำทำสับสน เพียงสบพักตร์จักจังงังนั่งอับจน อลวนอลเวงหมดเก่งกัน ชนะมาจนสิ้นทุกสิ่งสรรพ เป็นจอมทัพขับศึกใหญ่ไม่ย่อยั่น กลศึกกลศัตรูรู้เท่าทัน กลหญิงนั้นศิษย์แพ้แก้ไม่ออก พระอาจารย์ฤษีขมึงทึง เขม้นขึงถลึงตาท่ากลับกลอก กระสับกระส่ายคล้ายเป็นดังลิงวอก ลุกเข้าออกบอกบ่ายเบี่ยงเลี่ยงบาลี ข้าเจนจบศาสตร์วิชามามากนัก อันมนต์รักปักอกเจ้าในคราวนี้ หมดปัญญาจะแก้ไขในทันที มนต์สตรีแก้ยากลำบากใจ

แชร์ :
Read more

ราคะ

ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ วุฏฐี สมติวิชฺฌต เอวํ อภาวิตํ จิตฺตํ ราโค สมติวิชฺฌติ ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น ขุ.ธ. ๒๕/๑๑

แชร์ :
Read more